WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:141 回復:3 發表於 2021-7-28 06:38:59
本主題由 212love 於 2021-7-31 19:14 解除高亮
累計簽到:2141 天
連續簽到:4 天
發表於 2021-7-27 11:37:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

那些希望我死的人/灭我者 Those.Who.Wish.Me.Dead, 2021.[MKV / 10.59G] 中文字幕 [1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 動作 驚悚 
地區: 加拿大 美國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png
6 m1 i/ m  h: \4 S8 I/ q9 v' r5 k& ^
6 c' d* q* r; O◎译 名 那些希望我死的人/灭我者(港)/盼我死者/那些要我死的人(台)/ K  _; X2 [7 o9 K
◎片 名 Those Who Wish Me Dead
$ H4 F; [- _6 M+ \) G0 ?7 U/ Z◎年 代 2021
4 v; D0 Y4 ^) y0 n, Y0 Y/ i◎产 地 加拿大,美国
6 m/ e. O. z. \◎类 别 剧情 / 动作 / 惊悚2 n6 p% G. I! m
◎语 言 英语2 o! u$ [6 d% v/ d& @
◎上映日期 2021-05-14(美国)
' }' H4 ?! W2 }6 Y◎豆瓣评分 6.1/10 from 4445 users' J' f, y2 a5 W9 S  k2 y4 b# z- r/ Y
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30447123/) _7 X, z" y9 }9 |
◎片 长 100分钟
/ p3 E; s9 v9 Z3 p: l- v3 C& U◎导 演 泰勒·谢里丹 Taylor Sheridan. J1 \" v/ z( ^8 \  C! o' C- `
◎编 剧 迈克尔·科里塔 Michael Koryta / 查尔斯·里维特 Charles Leavitt / 泰勒·谢里丹 Taylor Sheridan
" I! P* F) d4 n% W% k. R' i◎主 演 安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie
- ~) F) N' C0 A6 K5 v$ a6 n   芬恩·利特 Finn Little- _  p- M$ d# X6 {
   乔·博恩瑟 Jon Bernthal6 m: J' R" O) f" T- [
   艾丹·吉伦 Aidan Gillen5 F/ Q% D6 J( @. C0 m
   尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult
7 P$ |4 j; L. _6 s   杰克·韦伯 Jake Weber& j  T$ [! h# h
   梅迪纳·森戈尔 Medina Senghore' Q" a+ R& ?. r5 E# f$ E+ Y
   泰勒·派瑞 Tyler Perry
6 E1 T1 t! k0 S" l: O   布兹·萨瑟兰德 Boots Southerland: j1 }/ q" ~* T2 v; Z$ C
   托利·基特尔斯 Tory Kittles: {! A  ?, {! w
   詹姆斯·乔丹 James Jordan
! V; P* R* O$ K8 T% H2 m3 \) E   洛拉·玛汀内斯-康宁安 Lora Martinez-Cunningham
8 C2 a# X9 z" |4 S9 N   小霍华德·弗格森 Howard Ferguson Jr.! P  i+ E6 ~0 f6 ^$ I* |  p
   瑞安·杰森·库克 Ryan Jason Cook: U" m, n' k& l
   劳拉·尼米 Laura Niemi' Z, }1 Z. B4 [) f# R8 Y. s; X
   迪兰·科宁 Dylan Kenin
# u6 ?  S7 c' a% j" Y" i* d2 S   劳伦·波特 Lauren Potter
+ L& N# R1 r1 o9 U) z& \% V/ E   雅各布·布朗 Jacob Browne
( i3 [: a" e* w* M/ S   斯蒂芬妮·希尔 Stephanie Hill, Z  H; G/ x; v' \6 X
   马特·梅德拉诺 Matt Medrano. a3 d) l7 W) z; C
   阿尔玛·西斯内罗斯 Alma Sisneros4 O+ P9 I, x7 e6 u" n6 s! N+ ]) P4 u
   卢·伍德曼 Lew Wurdeman
: D7 v2 g/ |$ H5 Y1 _+ G& g% s
4 z2 B1 R& W. M* ^$ |  g6 b  P0 G◎标 签 犯罪 | 美国 | 动作 | 2021 | 惊悚 | 剧情 | 加拿大 | 电影% \+ e% b: }% g6 Q; J% u

. l' ?$ u, C  F3 t/ @: |: u& J, w◎简 介
+ w/ Y2 l) ^8 F
( ]) C4 m4 t2 [! \$ g 一名十几岁的凶案证人发现自己在蒙大拿州的荒野中被两名暗杀者追杀,一名求生专家负责保护他-——而一场森林大火正危及他们所有人。# P5 ^" Q2 u; E# y
Video
! _* e' W- m- F: Q9 m& GID : 1
( L" b0 X5 r/ U7 |2 ]Format : AVC
( S( \- }! J8 R8 bFormat/Info : Advanced Video Codec9 O- [- N4 D$ C+ f6 c5 y2 {
Format profile : [email protected]
3 d4 h2 k( M0 z9 J7 v9 }Format settings : CABAC / 5 Ref Frames4 q& A! `( q4 d; I* b* j" m
Format settings, CABAC : Yes* W( g% Q6 @( a! l: n$ ], q
Format settings, Reference frames : 5 frames
9 S, j9 ?, e" h' t9 L1 xCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
/ L3 `7 ^  Z* U' T/ MDuration : 1 h 39 min
0 [  h3 Y6 T1 Y/ x" p. JBit rate : 11.2 Mb/s/ Z3 U0 n' t  c+ I: c2 G, W# t
Width : 1 920 pixels! m! I; Y7 H8 _8 O4 Z1 V: ?
Height : 804 pixels
% j  j" |$ y7 }; HDisplay aspect ratio : 2.40:1# i1 {3 r% b. Q* ~
Frame rate mode : Constant. I' x- V+ h8 i3 o1 W3 Z0 L
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
% L# e' v7 u! s& v5 B8 ^+ [; lColor space : YUV7 w% h2 T* `7 q) b/ L' x7 V; b! o
Chroma subsampling : 4:2:0
: O& v5 o* N8 a1 {4 ~8 k9 FBit depth : 8 bits
. o' g* K6 g* x! c. U, tScan type : Progressive$ n5 f% ~* q( u& p/ D  |
Bits/(Pixel*Frame) : 0.303
( N) U' m6 e- ], e3 x3 p' MStream size : 7.82 GiB (74%)( m# j6 @9 X" r0 B" v
Writing library : x264 core 157 r2938 2b00a84 [email protected] Mod
9 d4 B6 C$ W+ U. B% n8 e. K( FEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
- |& B2 O  A5 S# z6 wLanguage : English
. G/ R) R* s/ BDefault : Yes, z6 a- X4 @4 n5 z. ^
Forced : No& n) ]" R4 i  Y
Color range : Limited
8 s/ C+ ]  x  B1 y& n8 g$ p; {/ R8 AColor primaries : BT.709: S1 \9 k" M" D( |+ Z
Matrix coefficients : BT.709) Y. `1 b. E! @

2 P1 ?7 R1 l0 w! P6 D; eAudio2 Z5 \/ o1 k( y2 I5 |1 @/ V( v
ID : 2! z0 a) v0 V+ |
Format : DTS XLL0 d, k1 J; d5 z. S
Format/Info : Digital Theater Systems" Z" Y! ]8 X% [& V- K7 |
Commercial name : DTS-HD Master Audio) F' |( B8 e( d1 X: y- j$ d1 g  T
Codec ID : A_DTS
' }3 m0 ?: _4 V' jDuration : 1 h 39 min4 I7 e8 x+ Y9 e/ D: P
Bit rate mode : Variable
# L4 Z4 n; M2 v$ Q4 \Bit rate : 3 860 kb/s' M( ~/ L0 s" I0 Z) u) _% H. |8 _: C
Channel(s) : 6 channels
0 C: u( w$ p" G, QChannel layout : C L R Ls Rs LFE
/ Z" b+ y; T/ }/ D5 qSampling rate : 48.0 kHz
$ [- l6 S( y  E! B/ C- D+ E6 cFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
/ b4 f- @+ S- P$ \; A/ _& WBit depth : 24 bits' x. g( l) |  |( L( J
Compression mode : Lossless. l  n5 w4 d6 K, u9 A
Stream size : 2.69 GiB (25%)  R* @" h. I. t, D2 T( F* u
Language : English! t2 E4 M8 D+ o9 b
Default : Yes
9 D+ i' ^" c+ l% ?+ KForced : No
' U, _, U- F$ ^4 @- a( O$ {& P! c4 K% z6 M9 n' A& r
Text #1
1 X) H- U5 D' C  S( `ID : 3+ z. ?' z1 ?7 B: D0 [
Format : UTF-8
' l5 p& A) x" M$ aCodec ID : S_TEXT/UTF8
  ~5 t8 r1 _/ {! ?Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# D: z' q' ^8 [; n7 C% b
Duration : 1 h 34 min" ~+ {+ q% W9 m2 y" m8 t
Bit rate : 44 b/s) a# v7 n; P0 l' x; \9 Y0 D* l. {8 G
Count of elements : 1028+ b9 W6 Y4 u. `5 Y5 e, u+ o4 t
Stream size : 30.7 KiB (0%)
! ^2 w4 N, Y7 a& Q5 r3 pTitle : SRT
' t, E: c2 {& VLanguage : English( Y, K; R; D9 d1 W- M
Default : Yes( y( ~; m3 Q, u9 p7 f7 d" h
Forced : No" v6 S) ~$ B' [9 D9 M% _* z* N
, w% e' u: z# G$ c9 N* I2 b
Text #2- S3 x7 U8 H. o* q9 A% Q
ID : 4' a# C. o$ u& M
Format : PGS2 ~, w* D4 e) j# W8 c0 H
Muxing mode : zlib1 z0 D* t$ a5 E
Codec ID : S_HDMV/PGS
/ T5 A; U5 X1 a6 XCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& m2 y  m. F6 b0 c2 u5 X& ^Duration : 1 h 34 min- @1 o; \5 h: l; r" C1 f( x( z
Bit rate : 31.9 kb/s9 {& c& K7 U5 X" m6 d
Count of elements : 2456
% k/ B+ K6 T6 F4 ?Stream size : 21.5 MiB (0%)
& Z, t# N6 ?" ETitle : SDH$ c5 p2 f$ l, @' g
Language : English; l- w3 g" K: X3 }: p" h
Default : No
0 l3 Z: x4 B5 r: y0 f: @Forced : No
  [/ i" h3 Y- l  a2 w+ K& q
9 L7 w0 e9 R0 [9 g8 j3 q$ uText #3* t6 \  b( J8 y& z! A" P- n; e
ID : 5
* ]( b$ N: X! p6 o3 o4 Z% cFormat : PGS
5 G- \  Q, J' a: o$ b* yMuxing mode : zlib
# _4 M- J8 \6 C. bCodec ID : S_HDMV/PGS" y# z2 C( n! s3 M
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. [  i3 t$ W: `0 w, ]& X; u7 s
Duration : 1 h 37 min7 Y0 W4 [6 P) i& f
Bit rate : 20.8 kb/s: r: ~) r" d; V" m+ ^3 M0 s  `
Count of elements : 18702 y3 a- T- a8 d7 ?$ M' e8 n! ^- P
Stream size : 14.6 MiB (0%)* F2 k6 g" ~1 l3 r$ H. m. P( X1 H
Title : Cantonese: S' i. V) |1 k! {
Language : Chinese; Z: t$ t* M# _
Default : No0 j% G8 T' |# J8 }
Forced : No7 {2 m3 w0 u0 i+ e1 L! i
, q2 T2 q6 H- ?8 N0 X
Text #4* e- I  l" D  O% X1 ^
ID : 69 h) |6 N# e* s! d
Format : PGS0 B; ^3 e$ h4 M* P2 w+ H
Muxing mode : zlib; e- s: p- W, d, ]' R3 l
Codec ID : S_HDMV/PGS' P: P; l$ `, t0 I
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( M7 A) R$ T1 @( K! K
Duration : 1 h 37 min
9 Y/ V" c7 O  t& b  w$ KBit rate : 23.3 kb/s
, u- p# |+ p- F, dCount of elements : 1868
5 [3 z% y4 P3 z3 PStream size : 16.3 MiB (0%)9 @& u9 L% ~. v# u
Title : Mandarin Simplified+ B7 ?5 m( M: u$ z& D1 X2 y
Language : Chinese+ }" e0 e: G' a% u0 l' f: B
Default : No
; p- r) Q: e9 Z, @Forced : No
0 S! L1 w2 u( V2 `) U$ U- U6 S# J! g2 l2 W0 ]6 c, u
Text #5
2 a- ^) d1 R) TID : 75 Z9 u( B3 ^: |& P$ x! g! d
Format : PGS, `# V  \8 h7 s1 ^
Muxing mode : zlib
" @# Q" ?, b. xCodec ID : S_HDMV/PGS, s5 g* R, @" B  G- W
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" T" y' C/ ?( a; ?
Duration : 1 h 37 min
9 n; k) ]( [2 ?0 S& F- M& D9 jBit rate : 21.3 kb/s
  X2 a7 Z) A' p7 a* W7 zCount of elements : 1862( [" Y5 m2 i: g+ q! q# K" G
Stream size : 14.9 MiB (0%)6 D& A1 E& I$ J4 L, C
Title : Mandarin Traditional
% c- {+ N4 z2 uLanguage : Chinese$ |2 n6 r+ @1 \, ^. x) Q7 J
Default : No
7 m  J: \" M1 r. v4 GForced : No0 M6 o- b' O/ e; L: x
  s$ N( c" ~& O% [7 C+ a
Text #67 X# ?6 i0 j% ]8 s5 B2 s4 }+ j  ^
ID : 8
* v: \8 N  v1 ^) UFormat : PGS% u& N8 Q8 g" D" T0 h, @
Muxing mode : zlib( V, ]( h2 i" t: ]5 }$ E
Codec ID : S_HDMV/PGS
% t0 u  Q/ Q+ k( o5 ^0 s5 _. `Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 h! |9 j. l# C  Y% L% q+ s4 @0 x: A
Duration : 1 h 37 min8 {7 }1 z" I& F6 _
Bit rate : 21.9 kb/s. u8 `! `. a+ @3 c
Count of elements : 1538/ Q& N/ X! o1 C: \1 {* O
Stream size : 15.3 MiB (0%)  S0 {9 S/ F  n6 X( g+ C, m
Language : Danish
2 y, ]+ s9 q0 XDefault : No
# t' a. g/ T& X' ]1 \Forced : No4 C- a8 m! j, B; [
6 s) C; `+ `  D9 T! k6 b
Text #7+ j' M$ Q' z6 x( z
ID : 9. s% J6 Y9 {/ ]) J
Format : PGS4 @& |" q: m0 R- ?; p: e/ X$ s
Muxing mode : zlib
! @% V8 p* s; h$ ~$ s* F5 c! DCodec ID : S_HDMV/PGS( [6 n8 Y; S8 i: ?) n6 U
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ v" C# |! m* M8 a
Duration : 1 h 37 min! l9 F& O8 W1 ^/ ~3 }9 c  N+ L' |
Bit rate : 23.1 kb/s
0 b" ?% M6 S& h& [9 h0 RCount of elements : 1950: p/ {7 p) }" \
Stream size : 16.2 MiB (0%)
; @( e1 q$ Z; I$ MLanguage : Finnish( ]6 |3 P  N/ z; Y
Default : No
  {% X* P2 e+ ]" MForced : No3 H# h; C6 h8 D: p6 `4 z  _! `
4 n7 h' J2 u" K6 D' J7 F2 E. B/ W" C
Text #8
5 c- Q' c) m6 r5 }' A+ BID : 10
7 M0 k7 q# t. a( K7 g7 [, PFormat : PGS
. ?9 E& c3 w! f6 D8 p! `' P7 p: QMuxing mode : zlib" U! g0 ~9 H# ^, }
Codec ID : S_HDMV/PGS7 D3 k; ^+ I: L9 n( _1 q
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 c  R* k' H0 C/ |2 e! y; R* FDuration : 1 h 37 min
0 x9 [* D( D( s6 l& n) b/ y' O' [/ @Bit rate : 19.7 kb/s8 z  O% P& Z  N3 W" T
Count of elements : 1960. z' J: H; w4 c* ]( V: d+ _
Stream size : 13.8 MiB (0%)
7 l3 x/ c, u3 u5 iLanguage : French) A) d- {  j" d
Default : No& u) [5 U, M1 u* c
Forced : No' S5 R; r. i! a7 W% |+ W8 b
) k" H9 W$ j' L$ q, Z0 c
Text #9" t. V' P; e; f0 @+ l7 e
ID : 11
) G' b! [# f+ T7 M# aFormat : PGS
/ r9 S* P7 {) f* ]8 M- RMuxing mode : zlib
# V8 K; Y4 e# @" q# r- CCodec ID : S_HDMV/PGS0 Y' o1 r! u8 n: b* }9 n
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  w$ J8 R# }# ~' Y* E6 K. m: BDuration : 1 h 35 min9 c" q- ~: I$ i4 j* ^# y  J2 b
Bit rate : 31.7 kb/s7 ^) n0 J2 I1 m6 S) V! {
Count of elements : 2072
8 v" t( H4 y% j( U- T: Z% jStream size : 21.6 MiB (0%)
4 v+ b* h1 r, s9 ?5 z" [/ i3 wLanguage : German
: [+ K2 N* G: R0 }5 V/ ?, _* P2 E6 YDefault : No( w* p% q- W1 [# {
Forced : No% p" {2 }$ V- Z$ o

% k. b' U5 s: a' cText #10
! X% q' X. c) ~" E: O# tID : 128 \5 l2 O# u5 e9 s2 q9 z8 p, `
Format : PGS; b, c$ T) B, Y  E9 T8 ]6 ]
Muxing mode : zlib  f$ B3 u9 c9 E, m. e
Codec ID : S_HDMV/PGS
( _' P. X- Q: e% J- ]$ U* VCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. `6 v& m+ h' N3 ?/ Z7 G
Duration : 1 h 37 min+ M- L4 I1 ^, ?  c8 J
Bit rate : 13.9 kb/s
; I' ~% G/ k( e7 @2 `3 S- h2 ]Count of elements : 1828
3 }- R# E) I/ N' k7 s+ eStream size : 9.72 MiB (0%)* A$ w- R6 y4 T+ f! V& {
Language : Korean1 Y6 t1 t  X& n% L8 o$ U2 Y- }4 P5 q
Default : No
4 ~9 E8 A4 [& z" E6 rForced : No
那些希望我死的人 MKV.torrent (13.88 KB, 下載次數: 22)

本帖點贊的會員︰

累計簽到:1 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-27 20:15:23 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
Thank you for sharing.

尚未簽到

發表於 2021-7-28 01:10:19 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:1195 天
連續簽到:23 天
發表於 2021-7-28 06:38:59 | 顯示全部樓層
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部