WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:118 回復:2 發表於 2021-7-31 03:32:13
本主題由 212love 於 2021-7-29 12:29 解除高亮
累計簽到:2141 天
連續簽到:4 天
發表於 2021-7-26 12:00:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

鯊海逃生 47.Meters.Down.Uncaged., 2019.[MKV / 17.48G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 冒險 驚悚 
地區: 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png ; w# @, {* {0 z% `0 k, b$ u9 @
$ N( x0 O" h0 d3 C/ v& ~
◎译 名 鲨海逃生/47 Meters Down: The Next Chapter/48 Meters Down/水下47米:破笼而出/绝鲨47:猛鲨出笼(台)/鲨海2/鲨海47:猛鲨出笼/鲨海47米:狂鲨出笼(港)
1 H$ j- O# n5 p; a2 \3 n8 i; s◎片 名 47 Meters Down: Uncaged8 G1 B& L2 _2 {! ]; x* Q
◎年 代 20194 \' _. }( g! q2 n% C% L2 N# [* |* z# c
◎产 地 英国
9 g) a! M, x6 x1 @# z" @3 o3 X◎类 别 惊悚 / 冒险
" T/ K! z" \& `( a7 A( a7 M◎语 言 英语
3 m/ d$ a2 `" m& I8 Q. L◎上映日期 2019-08-16(美国) / 2020-01-10(中国大陆)- _8 o9 v9 j8 v% ^. M2 U; v% |, a
◎豆瓣评分 5.1/10 from 11203 users
' U/ T* c9 r/ i% M◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27186353/
' \0 t" [, Y! F9 l" I) J( g◎片 长 89分钟6 {2 t9 e( ~# @5 R4 A- V
◎导 演 约翰内斯·罗伯茨 Johannes Roberts
8 p* Q" D$ P8 i% x# [2 z" t◎编 剧 欧内斯特·里埃拉 Ernest Riera / 约翰内斯·罗伯茨 Johannes Roberts2 @8 I' V; Y: p% h1 R6 u1 J
◎主 演 尼娅·朗 Nia Long2 N" d& e; l# l+ k7 A
   约翰·考伯特 John Corbett
+ s, p; O* p3 X1 ]* e7 b2 w   苏菲·奈丽丝 Sophie Nélisse, d3 I! S3 Y* l  @8 ~
   科琳·福克斯 Corinne Foxx
7 t1 O- T" Q: t# U+ E8 f4 B   戴维·桑托斯 Davi Santos& p5 L* O% P0 q6 P  d
   布芮妮·邱 Brianne Tju
. g2 |) \" d: m- u" c   希斯蒂妮·史泰龙 Sistine Rose Stallone
( l5 K6 }4 Y  k; ?. l( ]   卡林·拉姆博 Khylin Rhambo+ t# M: K" b& [- h5 _

. {! ?/ v# D; J# C◎标 签 鲨鱼 | 惊悚 | 逃生 | 深海 | 恐怖 | 美国 | 灾难 | 2019
) l1 d" r; b# ]; q
) N; P! ?' }3 }# {◎简 介 # |4 y0 s. u! ~# p

+ \+ j1 I; Q7 q# G' b 《鲨海逃生》讲述了四名少女索菲·内利斯(Sophie Nélisse),科琳·福克斯(Corinne Foxx),布莱恩·朱(Brianne Tju)和西斯廷·史泰龙(Sistine Stallone)的潜水冒险,她们探索了一个被淹没的玛雅城。
( `" ^: W& m4 F7 Q" j  p: w 
$ J: g9 z1 i$ S 当她们进入内部 发现下沉的废墟是致命大白鲨的猎场,心情由兴奋转为惊恐。 随着她们的供氧逐渐减少,必须在水下错综复杂且幽闭恐怖的洞穴和诡异的隧道中寻找逃离水牢的出路。9 G! j+ m4 l/ g' g8 N! D
Video8 U2 H3 f9 L7 e3 a, i& s5 h* q# [% o
ID : 1
9 ^0 v7 e; z* [# v/ tFormat : HEVC
2 `  T2 M8 ~, m6 E  h5 F! ]# nFormat/Info : High Efficiency Video Coding
; G; Y2 q6 @- W2 B) i. m" `Format profile : Main [email protected]@High/ N2 r1 V. \% a0 h
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
" d& W: X3 J7 aCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC) r* b" d1 L% \( v9 V9 A
Duration : 1 h 30 min
5 `7 J1 d" l6 a" {" @5 dBit rate : 23.5 Mb/s
) J9 K( Z) I9 o# f9 I- O. XWidth : 3 828 pixels0 L' R3 p  P. Z$ m2 x
Height : 1 584 pixels2 X6 b+ }" M' a9 O8 Y
Display aspect ratio : 2.40:1: J# v8 s) T; ^8 r8 Z6 `6 o
Frame rate mode : Constant2 d/ J2 X% Q6 D/ ~% M
Frame rate : 23.976 FPS& d1 {( t2 U7 e; R
Color space : YUV2 B/ V+ X; h* i" Z
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
$ L) K. \: Y; g+ p. @Bit depth : 10 bits
& W# n5 Y1 |4 Z" tBits/(Pixel*Frame) : 0.162
: Y: a) q- ~/ j) }Stream size : 14.8 GiB (85%)
5 c; h" s* X' R9 k. s  VLanguage : English" w6 i% Y9 F2 h. F6 V* T! \+ R
Default : Yes
3 I* i. x1 C  w" |7 C2 c5 a# f( UForced : No' U4 n7 Q1 ]+ c, P
Color range : Limited/ S/ ]! M3 `: R
Color primaries : BT.2020. R) p/ Y& E0 ]  {5 @. o
Transfer characteristics : PQ% i) G) S& W; f7 B1 P: ^/ ]; }6 V$ K
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant8 d% v7 {5 {9 s% Q' {) V
Mastering display color primaries : BT.2020
, ?/ ^, L# {. ?: p# z0 q) `Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
# b; Q3 f0 d% P/ z  Y" u3 XMaximum Content Light Level : 1094 cd/m2
8 E5 |8 W5 H0 \' {0 Q( l' UMaximum Frame-Average Light Level : 515 cd/m2. z6 T) G/ W: `! J. ^% T  a9 e+ w; @
9 u5 W- f/ g/ R0 K
Audio #1
  S  {" C. S& o  S+ IID : 2
9 i0 x! i( k# ?Format : DTS XLL2 Q8 v; G7 X8 t1 C! x3 P/ Y: c
Format/Info : Digital Theater Systems8 E( B3 G7 V6 y, ?7 O
Commercial name : DTS-HD Master Audio7 ?$ j; A5 u+ r
Codec ID : A_DTS9 e" n5 s; a/ V2 q
Duration : 1 h 30 min4 o1 D3 H; [* z
Bit rate mode : Variable
% l. C: m5 q' N2 G0 Z6 ?4 oBit rate : 3 896 kb/s
- \' t4 K$ |: t2 j2 s  Z4 o. X: nChannel(s) : 6 channels
) \% R' C, j5 w7 }, B7 i" PChannel layout : C L R Ls Rs LFE: _" L# k1 ~; \6 t0 S) n5 ]* E
Sampling rate : 48.0 kHz
9 v% k% ?; n  P  C/ a$ q( ZFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
4 [5 }2 d1 U9 O6 aBit depth : 24 bits* w* u! `6 H% u4 h4 ]1 C: m
Compression mode : Lossless: ?9 \$ ?: y1 F/ B  y: j
Stream size : 2.45 GiB (14%)
" M8 [9 ~8 j8 M/ b7 F1 Y; m+ XTitle : DTS-HD MA 5.1
  n( {& O. q; u) G9 J- ?Language : English* t* J. t; ^  p- q- v
Default : Yes" }" Y/ ^* O/ v' D! f7 @/ q5 f5 g
Forced : No. y# e2 u  {( A
! n! @& `7 A9 G( a
Audio #2  k$ x+ }8 F: ?- w0 a
ID : 32 F, X$ }9 P; |# y; W8 K$ ]
Format : AC-3( c6 j8 Q/ n5 V, \9 F, P' a4 ^
Format/Info : Audio Coding 3
: r. z# v' j5 wCommercial name : Dolby Digital, L' h8 @5 c* s
Codec ID : A_AC3
  l  F) k* |# H; CDuration : 1 h 30 min
% ~3 T) z) t4 l7 E1 kBit rate mode : Constant
5 n' V( L% a1 C# `Bit rate : 384 kb/s
1 |" H8 \: O8 ]4 u) o0 {" dChannel(s) : 6 channels1 S1 N: q* X) g; ^9 y' e$ v
Channel layout : L R C LFE Ls Rs+ l2 z$ J4 T6 d( }! `7 u. _- Q
Sampling rate : 48.0 kHz
4 _! [  W  {& y* H7 z! ^4 ~Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF). i& [: B+ r0 t5 }
Compression mode : Lossy$ t$ r3 Q) m# B
Stream size : 247 MiB (1%)
$ B( `- E) D/ j* l! s2 k) nTitle : DD 5.1
1 |9 `5 g7 J5 `Language : English
, `) e$ \7 o% KService kind : Complete Main4 Q6 ?) I) z# y" H9 D2 n6 H0 p
Default : No+ ~# }+ h0 c  z& ^9 P
Forced : No# V# i, a% q7 x1 Y: z( w6 U; y
8 ?+ Z4 I5 C0 a. c: z
Text #1
; ]" N1 {! M+ D+ X! B7 DID : 4
8 S& R: x3 p) d# D( D8 C$ qFormat : UTF-8
. H; |$ N3 e. O0 ^* `Codec ID : S_TEXT/UTF8
. m1 F* X, ^1 q' F( NCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text. }  P9 w- n0 N5 ]5 w& m. t8 }6 q
Duration : 1 h 16 min
+ }/ F0 J& D. m% Z. N, KBit rate : 34 b/s
3 A: l" n% Y0 t9 L1 F. kCount of elements : 748; f) h' f/ }0 q! j/ H$ I
Stream size : 19.6 KiB (0%). o* m& R4 I' |; g. g
Title : (SDH)5 W: U/ y5 S# E5 K
Language : English
4 M& @3 g1 ^) N' _/ y& [Default : No0 H  A! o* X! n  k
Forced : No/ C6 j0 }8 [+ e5 |

3 B' p9 O) ?$ F) ZText #2
( Z! ?7 F" i+ f7 NID : 51 X: \$ i) L" w! T0 s5 e
Format : UTF-87 `. {" N" @) f. n
Codec ID : S_TEXT/UTF8
" S3 u! X( p* ~3 n0 C% SCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ [) w& b: f7 m( ]
Duration : 1 h 25 min
' i! p0 v2 R) P6 N% YBit rate : 30 b/s- }0 W' O( H  J% `0 i# J
Count of elements : 720! B; M0 o3 j+ F, H: A# T
Stream size : 19.1 KiB (0%)
, r& y2 f3 J! \0 J$ @# }' bLanguage : Portuguese
4 g7 ^5 Q7 b3 T7 D" M4 WDefault : No
: U# }" l; F1 z" b9 L! b- ^Forced : No
! d3 i0 o: r# j+ O1 K) B
6 q9 @2 J& [' h' t' k& u% MText #3
+ z0 j& J8 V) t& m( VID : 6
( K% g; v- t) O9 Y& S% a  s+ n( rFormat : UTF-8; R! G8 o: i! g5 L& n7 X5 A3 k1 v
Codec ID : S_TEXT/UTF8' V0 l0 b* a0 c( p
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  x) d4 s! U5 `+ ^7 h- n0 m; t
Duration : 1 h 25 min
4 [4 u5 y1 N3 l, q% n- g# VBit rate : 28 b/s
, j/ e* {/ \) z1 S/ D' ]& ?7 ]% `Count of elements : 700
5 p1 Q, m: X: X" c& z& U6 QStream size : 18.0 KiB (0%)0 Q) Y) [5 O3 _/ i1 Z; v. G# O
Language : Spanish
8 W9 c* d; s5 d1 e1 u0 ]Default : No
+ Y# ~7 |. u  EForced : No
0 ]5 U( P5 V6 l+ E
0 t* t3 p8 q! h: {* A4 U' c' jMenu9 k6 M; |; I# ~, g' I( I; I! ~
00:00:00.000 : Studio Logo6 \9 }  y! z% _1 X* @9 T' I' z# q
00:00:54.000 : Opening Credits3 k  P4 `! R1 S/ z
00:03:28.000 : Catherine bullies Mia
. @+ D6 ?. O! r/ C' c  ?00:04:54.000 : Title Sequence
" R; V5 q0 A" L6 A* Z. R7 g7 b00:05:04.000 : Sasha and Mia get in a same car
3 n4 q4 K! K. O& R# D) @00:05:43.000 : Yucatan, Mexico' `' d( C, a0 ?7 J
00:07:08.000 : Jennifer worries Mia
3 m* s9 N. @" i00:08:07.000 : Grant shows a shark tooth% x7 l' P. d6 d! c4 x
00:10:35.000 : Grant drops the girls off5 k0 n2 o; x4 V  `
00:12:40.000 : They arrive at a beautiful place3 K4 j9 C: w0 V# C$ Z* O* t
00:17:03.000 : Mia hesitates the idea
  e: u/ ~+ m! ?4 q# I* v00:20:01.000 : The girls jump into the lake
; X8 E0 j# v2 Q1 V6 b00:26:55.000 : The girls explore in the cave( B9 u* O# c. {
00:30:10.000 : The girls are trapped
8 J. g: a( P" \0 N" T00:33:37.000 : Sasha shows her leadership
* a& e: ]+ Y  M. D- R$ C: p& F00:37:21.000 : Sasha doesn\'t give up
& ]# N. X. T# C00:41:32.000 : The girls try to escape from the sharks2 O% i- B. M  {( Z
00:44:45.000 : Mia looks for her Dad& k. f( `3 f# r3 @; A; B- R
00:50:26.000 : Mia is lost in the cave/ Q. h, r+ l8 g2 X. A8 {& h
00:52:21.000 : Mia follows Grant" P3 ^9 r" g3 e( o3 R- z9 j0 q
00:54:37.000 : They get out of the cave. h# ]! N" Q5 }: B6 e
00:57:48.000 : Grant tells how to escape
, q. ?+ Y; w+ T0 E5 X01:01:04.000 : The girls go back into the cave6 `  n8 n7 f6 u; S
01:08:08.000 : Sasha apologizes to Mia
- U+ Z8 d. Q; V5 T8 ~01:14:54.000 : The girls find a boat
: K/ u. N& ?( l  w' ]. f01:17:00.000 : Mia never give up
$ M, \; E% f* G. r01:21:42.000 : End Credits
/ \* V3 y/ U) D( S6 S6 N3 O* e  |

" a: ?7 ]* R4 u0 n/ K& |) J: E7 o  N& ^" u% ~. B# _) h+ d

鯊海逃生. MKV.torrent

22.54 KB, 下載次數: 82

累計簽到:28 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-27 18:52:53 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:220 天
連續簽到:3 天
發表於 2021-7-31 03:32:13 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
这部电影确实恐怖惊险刺激,感谢楼主分享!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部