WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:86 回復:2 發表於 2021-6-11 08:47:02
本主題由 212love 於 2021-6-13 10:12 解除高亮
累計簽到:2129 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 10:51:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

自由鳥 Free.Byrd., 2021.[MKV / 5.56G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png
) [/ l0 v) [/ m% P6 d! Q1 @6 @% W$ U, Q. q( u" q6 `
◎译 名 自由鸟
8 w/ }7 d, v0 U. U7 W◎片 名 Free Byrd& m2 p/ g8 W4 \2 x8 I
◎年 代 20218 t5 e/ U8 Q- T, F+ }0 n6 z9 U& V1 |
◎产 地 美国
; z8 n1 W3 A) j& g  P# s◎类 别 喜剧0 H, V' g& @5 z( i  O0 l* P
◎语 言 英语: G: t) U/ u* q& w% f7 G% n$ D
◎上映日期 2021-04-01(美国). \# ^  i2 h7 p4 H/ r
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
' S: S4 v: p$ z) U1 ?$ S' n6 V1 D◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35420802/  O) M: d' }& r4 O* E, t
◎片 长 89分钟
7 q3 t3 C* e( H: x/ W1 e) P◎主 演 雷蒙德·J·巴里 Raymond J. Barry, Q# x  o7 L" Y5 H! _! r/ y# x2 u
   桑德瑞拉·艾弗里 Shondrella Avery
, R, `! m  n- Z+ P, i$ {  a   珍妮·扬 Jeanne Young
: c1 E1 C% j/ Q  k8 X: s+ |0 V8 I! K! z" Y9 z# ]# c  z
◎简 介 , b9 `& X0 M. d& o* G; M3 C

  W* Q, ?+ ~' t0 w A middle-aged underachieving van driver, Jay (Randy Nazarian), is assigned to drive an irascible senior, Harry (Raymond J. Barry), to a new home. Along the way they have a series of misadventures, including being picked up by a troupe of burlesque dancers led by Red (Shondrella Avery) and performing an impromptu comedy act. An enlightening journey that gives both men new perspective on life.
% N# I! M( `5 K% I6 C% }& ]Video% g% }0 Z6 |) O% _
ID : 1$ Z* B1 h+ n( c) j% g! \
Format : AVC
5 {) Z9 V: T6 c- M, \Format/Info : Advanced Video Codec5 m1 s# c* O% t; K/ F; |) w
Format profile : [email protected]
% p1 P4 V1 f7 G/ Y1 D3 W8 a4 i; kFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames9 q: P; g. ^+ _0 A
Format settings, CABAC : Yes
; d" B7 w5 |, Y9 nFormat settings, Reference frames : 4 frames  t% D3 v6 L" f3 b6 D4 j' x- y
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC9 c5 o$ r8 j  y* D
Duration : 1 h 29 min
  r$ M* k1 w* T5 |! q8 p/ x$ `+ @Bit rate mode : Constant/ _9 f# T5 E  E0 L2 b
Bit rate : 8 524 kb/s
& y" e7 F- t5 fNominal bit rate : 10 000 kb/s5 V  E: C  t0 r
Width : 1 920 pixels3 f- }3 y+ Z6 |0 s' L9 y7 e5 K" g
Height : 1 040 pixels/ b* Y7 I1 `- I- F8 @' b! U
Display aspect ratio : 1.85:1( Z+ D! W: p6 a: m
Frame rate mode : Constant
- |$ [$ c: G  W/ MFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
, D. B8 v3 n4 m2 k9 GColor space : YUV& d+ K+ L0 u2 b
Chroma subsampling : 4:2:08 b# o( r, J& p. u* h
Bit depth : 8 bits: J6 b8 n# q* e% R$ A/ J
Scan type : Progressive
: n$ }8 ]' f/ q" u" E: zBits/(Pixel*Frame) : 0.178
, N4 t) q7 V3 b& VStream size : 5.32 GiB (96%)
- n/ t) m; Q- i1 x0 o4 w' \Language : English% g3 X; h, q8 x3 m
Default : Yes2 ]( J/ K0 |2 e2 M( g+ T9 [$ w7 Q4 j# G2 [
Forced : No
& }1 K/ D- B: _. v- E( p' AColor range : Limited
+ _  l5 z- M! ]/ B$ U$ @' S- b2 K/ tColor primaries : BT.7091 j5 B9 a2 b: n! V8 ?  Q% n7 a
Transfer characteristics : BT.709/ T1 R) T8 m3 X8 B8 |
Matrix coefficients : BT.709
: A" y( M/ H/ j2 a- }2 ?* R1 y7 s0 G8 U5 |& P  Q0 m
Audio
4 F4 D  S' o0 c! VID : 2
! f: r: r; C7 d: {2 w9 q1 E8 FFormat : AC-3
5 y$ \. h2 Q0 F' j7 o$ N% C( f) LFormat/Info : Audio Coding 3
5 S* h6 T+ i" J5 [6 gCommercial name : Dolby Digital# e) g! {- M8 p- ]8 d
Codec ID : A_AC3- m6 F. |1 {3 Z8 r; S( J
Duration : 1 h 29 min, s3 B3 M2 C* r) c% D
Bit rate mode : Constant
2 i% K6 W. G3 E6 D# A0 z  S5 rBit rate : 384 kb/s
8 B, \6 y% m, J% YChannel(s) : 6 channels
( B, H# b7 f/ \$ K4 v: P( kChannel layout : L R C LFE Ls Rs
" t4 @3 S4 Y4 S1 qSampling rate : 48.0 kHz; B6 X1 o" Z, M' C
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)# h  `2 S, y# J; k6 {
Compression mode : Lossy
; r6 t) i7 K( L  g% mStream size : 245 MiB (4%)
$ z% C. r1 j# }" t3 OLanguage : English3 E( C2 X" F( C7 q
Service kind : Complete Main0 e9 e: ]# ?1 @8 L( ?* [
Default : Yes; `4 o: I7 d1 w$ v: A8 q/ r
Forced : No1 v0 P5 S7 a* @, K- `

# M# J) \0 v* F/ o# G# CText #1
- ?' K( e+ |% cID : 3* e3 a" X( G. C- T; Y* E0 M
Format : UTF-8
: A* I+ g4 D  z  T5 LCodec ID : S_TEXT/UTF85 }3 E8 {# S0 z
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 {( n; D! I8 _- t
Duration : 1 h 25 min
" p8 b& \# t* T4 j% oBit rate : 74 b/s
. h; r7 S' p: Y! ^% e4 ICount of elements : 1636
  x' A; ?  X$ e" d# S( bStream size : 46.3 KiB (0%)& X; [' I2 |8 I7 h8 w3 V9 C
Title : English
/ `) }1 g* l" G+ Y7 B) vLanguage : English
5 J  Y; u  P+ ^& U8 P9 A2 R" z- nDefault : Yes/ G$ j. c; E1 O( |9 Q, X( H3 c
Forced : No
; X6 C5 q, L) A/ U
2 u, H- A) Q& [+ H( aText #2
% }) n1 p3 S' h; v, LID : 4
- _( n* V/ G' MFormat : UTF-83 b% s" }  t. E( Z6 W9 [
Codec ID : S_TEXT/UTF8
" j: a" }$ E% j8 X9 \Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
4 a; J. C& z. r1 i7 V0 U9 X( F# |- |( JDuration : 1 h 25 min, B- l) I1 F- k
Bit rate : 76 b/s
: |5 C# w6 R& r& s. X$ S5 iCount of elements : 17308 q8 L  H3 t1 Y
Stream size : 48.0 KiB (0%)5 ], b' G6 N$ T1 p# J& I) B
Title : English [SDH]
/ |) V$ ?2 F: J& n* D- PLanguage : English8 {7 f$ p, U3 f# L! K
Default : No
; \, W, }9 e" O9 v7 ?7 ?( J! uForced : No. u' S0 R+ B2 Y. x. I

% |, b7 ]" m3 d/ s' l4 w, fText #3
/ f2 a9 x& I; l: X/ Z0 P  \. |ID : 5: ~( W( g2 }- V" r0 B
Format : UTF-8: T; U/ w8 `2 Z7 Z$ t( j
Codec ID : S_TEXT/UTF8' t5 y; n+ V( A( w
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" d  x8 O- {2 h9 E$ t% ?& C
Duration : 1 h 25 min. q: C5 a) ]/ D) e! A- q, T
Bit rate : 79 b/s! H/ x: t- ]6 V5 L6 I  n0 J
Count of elements : 1782* l; v6 @- |; p9 F- l
Stream size : 49.8 KiB (0%): O6 D- o9 M1 P5 U) f
Title : Spanish [SDH]
4 W! l. _$ K/ u' ILanguage : Spanish
" {3 n/ _9 T1 |9 ?7 hDefault : No" Q$ y1 O7 j6 Y) c/ r/ g* K" y0 j
Forced : No
( A* j: @6 ?- o2 {0 `& J7 O/ L% r0 P) D
Menu3 `: e6 V# N4 ^* G& A
00:00:00.000 : Chapter 1
, Q4 ]0 N4 `6 R4 k/ W5 B. c00:09:41.289 : Chapter 2+ {( N( I& M4 Z0 T4 Q) v
00:19:48.521 : Chapter 3
6 W  B, J6 e% v& c) F5 o2 Y00:31:25.009 : Chapter 43 m. H5 T2 R" @" l/ d
00:39:14.144 : Chapter 55 C! o% K: b$ a- N/ d
00:49:24.587 : Chapter 6, M7 O2 @0 T" A( a0 J: G
00:57:55.179 : Chapter 7
- X) B6 D( H$ r# Q: b0 S4 k01:09:47.724 : Chapter 8: E6 w4 N5 r6 V, v6 I4 W) H
01:19:56.666 : Chapter 93 f4 M: g9 c! p; B1 f3 u, L
01:26:15.753 : Chapter 10

7 \  [  @' f* W5 q; E, c6 T6 l2 j- y
* ^% {6 C& L8 m

自由鳥. MKV.torrent

28.41 KB, 下載次數: 5

本帖點贊的會員︰

累計簽到:76 天
連續簽到:4 天
發表於 2021-6-10 16:51:48 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:1102 天
連續簽到:47 天
發表於 2021-6-11 08:47:02 | 顯示全部樓層
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部